Jolana Havelková - Nemluv na mne tak složitě

27. 05.2018 - 28. 10.2018

vernisáž: 26/5 2018 v 16.00

kurátorky: Veronika Marešová, Adriana Primusová

prostor: PŘESAHY GRAFIKY

trvání výstavy: 27/5 - 28/10 2018

Tvorba Jolany Havelkové bývá řazena do kategorie umělecké fotografie, ale její vyjádření z tohoto rámce namnoze vybočuje. Pohybuje se od fotografie, mail-artu, až k experimentálním a konceptuálním projektům. Typickým rysem jejího autorského rukopisu je minimalismus, zároveň však tematická vícevrstevnatost a variování námětů. Příznačná je pro ni také obsahová i technická propracovanost. Často klade důraz na lineární pojetí, které se svých charakterem přibližuje až grafické vizualitě.

V prostorách Přesahy grafiky prezentujeme tematické soubory Jolany Havelkové od roku 2006 až do současnosti. Výstava je výsledkem výběru autorčiných sériových prací, které se věnují charakteristickým ohniskům jejího zájmu, jako je místo, čas a paměť.

Část tvorby je úzce spojena s polabskou krajinou – např. cyklus krajina 06 (2006 - 2007) – nebo rodným městem Kolín -Návrh na změnu partitury (2005 – 2013).  Krajina 06 je deníkovým záznamem procházek po rovinatých pláních Polabí. Poněkud odchylně od původní představy vytvořit technicky dokonalé, analogové fotografie velkorysých formátů převážilo intuitivní rozhodnutí umělkyně pořídit záběry prostřednictvím optiky fotoaparátu mobilního telefonu. Záměr využít jistých nepřesností a nedokonalostí takto pořízených snímků přispěl k vytvoření působivě snivé a melancholické atmosféry krajiny s mlhavými konturami remízků, vzdálených staveb a siluet objektů.

Oproti tomu experimentální projekt Návrh na změnu partitury překračuje hranice jednoho uměleckého žánru. Jolana Havelková v něm opět zpracovává téma pro ni důležitého místa, v tomto případě města Kolín, a s ním spjaté tvorby významného hudebního skladatele a dirigenta Františka Kmocha. Vznikají tak přepracované notové zápisy Kmochových kompozic s dynamickými grafémy nebo abstraktní strukturou se zbytky notace připomínající počítačové ptydepe. Stejně jako skladatel transponoval národní lidové písně do dechových skladeb pochodů, mazurek a polek, tak i fotografka využila principu transformace jeho hudby do vlastního vizuálního i zvukového jazyka. Kromě nové obrazové podoby vytvořila ve spolupráci se skladatelkou, hudebnicí a improvizátorkou Lucií Vítkovou novou interpretaci Kmochových partitur. Tyto nahrávky fungují jako jakási hudební topografie, jelikož byly pořízeny v místech Kmochových kolínských působišť a zde nalezené předměty posloužily jako alternativní zvukový doplněk k tradičně používaným nástrojům.

Ve vystaveném triptychu Volání do lesa (2015 – 2018) s časovými podtituly deníkových zápisů propojuje autorka význam zachyceného kraje se svými vzpomínkami. V těchto dílech dochází k prolínání obou ústředních námětů - genia loci a osobního archívu paměti. Obdobně vyznívá i cyklus poetických fotografií s kaligrafickou kresbou stop v poprašku sněhu na ledu První bruslení (2006 – 2008) nebo rozrastrované struktury komprimovaných fotoalb Možnosti paměti (2018).

Soubory Citlivá data (2012 – 2018) a Chaos II (2012 – 2018)jsou sice spojeny s lokacemi a dobou, ale ve zcela jiném koncepčním formátu. Mozaikovité obrazy Citlivá data složené z tři sta padesáti dvou časosběrných záběrů webových kamer upozorňují na ztrátu soukromí a intimity. Přeuspořádání světadílů v monumentálních montážích Chaos II podněcují naopak k zamyšlení nad dopadem stěhování národů, mísení kultur a náboženství. Taktéž fotogramNemluv na mne tak složitě (2015 – 2018), podle něhož byla celá výstava pojmenována, odkazuje ke komunikačním šumům, nejasnostem a komplikovanosti doby.

Jistý odklon od výše uvedených témat představuje fotografická kolekce Šperky (2015-2018).  Prostřednictvím série „klenotů“ autorka objevuje krásu banality obalových materiálů.  Reliéfní plastové obaly recyklátů znovu ožívají a v duchu ready-made nacházejí novou hodnotu i smysl, a to díky své znovu nabyté stylizovaně vybroušené estetice.

Výstavní expozice Nemluv na mne tak složitě je dokladem širokospektrého multimediálního záběru Jolany Havelkové, v němž se snoubí technologická pregnantnost s dlouhodobým soustředěním na zvolená témata. 

                                                                                                                                    Veronika Marešová

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22