Vzdělávací programy pro II. stupeň ZŠ

Programy pro druhý stupeň základních škol (90–120 min) pracují kromě diskusních prvků také s dramatickými, a především výtvarnými aktivitami, pomocí nichž rozvíjejí kompetence k umělecké komunikaci a kompetence osobnostně-sociální a kulturní. Programy podporují chápání uměleckých děl, orientaci v umění, představivost a tvořivost. Současně podporují interakci se spolužáky a reagování na jejich podněty. Vybrané programy rozvíjejí také vnímání hudebních podnětů, představy o tanci nebo zapojují hmatové a čichové vjemy.
Pokud není blíže specifikováno, jsou níže uvedené programy vhodné pro všechny ročníky druhého stupně. Na základě předchozí domluvy s pedagogem však přizpůsobíme množství informací konkrétnímu ročníku, aby obsah vhodně doplňoval aktuální výuku a byl přínosem pro návazné vzdělávací aktivity.
 

Edukační program k budově Jezuitské koleje

Letem světem UNESCEM / Co mají společného Kutná Hora, Litomyšl, Brno, Olomouc, Telč, Český Krumlov, Holašovice, Kroměříž, Lednice-Valtice, Praha, Třebíč a Žďár nad Sázavou? Všechna města jsou zapsaná na seznam UNESCO. Ať už jste tato památkově chráněná místa navštívili, nebo ne, během programu je společně blíže prozkoumáme. Otisk, který zanechají v naší paměti, pak ztvárníme technikou fotogramu a koláže.

Edukační programy ke stálé expozici Stavy mysli/ Za obrazem - obměny a intervence

ŘÁDNÁ NÁHODA / Prostřednictvím obrazů Zdeňka Sýkory si představíme vývoj jeho tvorby od realistické malby až po díla spadající pod styl geometrické abstrakce. Ukážeme žákům vznik malby netradičním způsobem. V průběhu programu nás aktivity zavedou do světa struktur a linií. Účastníci budou ve skupinách tvořit s pomocí náhody, ale i předem připraveného řádu. Výtvarné aktivity podpoří představivost a také neméně důležitou schopnost spolupráce.

Klíčová slova: matematika, umění, malba, řád, náhoda, struktury, linie / Umělec: Zdeněk Sýkora

MATEMATIKO, JSI TO TY? / Hlavními postavami programu budou malíři, pro které byla matematika přirozenou součástí jejich života, stejně jako paleta s barvami a stojan s plátnem. Dokázali spojit zdánlivě nespojitelné. Ukážeme žákům, že k malbě lze hledat inspiraci i v hodinách matematiky a matematiku osobitým způsobem proměnit v barevný svět. Program je zasazen do stálé expozice Stavy mysli/ Za obrazem a do Vizuálních heren LC GASK. 

Klíčová slova: matematika, kombinatorika, umění, malba / Umělci: Zdeněk Sýkora, Vladislav Mirvald

MOŘE-MOŘE-MOŘE / Ať je za okny jakékoli počasí, díky umění se můžeme kdykoli vydat k moři. V GASK se můžete na moře podívat díky Karlu Černému, Toyen a Olze Karlíkové. Program Moře-moře-moře představuje tři různé malířské přístupy ke stejnému námětu. Společná myšlenková mapa nás připraví na citlivé vnímání třech vybraných obrazů. Povídání o obrazech si oživíme drobnými dramatickými etudami, abychom se pak v závěru věnovali vlastnímu výtvarnému pojetí moře.

Klíčová slova: exprese, surrealismus, artificialismus, příroda, země, námět, výtvarné prostředky, zvuk, báseň / Umělci: Karel Černý, Toyen, Olga Karlíková

FIGURA JINAK / Pojďme se vydat na objevnou cestu naší stálou expozicí a zaměřit se na figury z obrazů. Jak vypadají? Jak se tváří? A proč? Společně si představíme šest rozdílných přístupů k zobrazení člověka na pozadí dobových souvislostí a osobnosti jejich tvůrců. Na závěr se sami proměníme v umělce a vyzkoušíme si pojmout svou vlastní figuru tak trochu jinak.

Klíčová slova: figura, člověk, kubismus, nová figurace, česká groteska, akce / Umělci: Josef Čapek, Jiří Sopko, Otakar Slavík, Květa a Jitka Válovy, Rudolf Němec

GEOMETRIE Z GALERIE/ Geometrické tvary, linie nebo také optické reliéfy – nečeká nás hodina matematiky, ale geometrické abstrakce, se kterou se žáci seznámí prostřednictvím děl Zdeňka Sýkory, Jiřího Hilmara, Jana Kubíčka a Stanislava Diviše. Ve vlastní tvorbě si vyzkoušíme kombinaci předem daných systémů a náhody a procvičíme svou představivost a schopnost společně rozvíjet geometrickou kompozici. V tomto programu nesmí chybět ani naše pověstné Vizuální herny, díky nimž na geometrickou abstrakci už nikdy nezapomenete. 

Klíčová slova: geometrická abstrakce, optický reliéf, kompozice / Umělci: Zdeněk Sýkora, Jiří Hilmar, Stanislav Diviš, Jan Kubíček

CESTA ZA SNY / Kde se berou sny a jak vznikají? Můžeme na ně nějakým způsobem výtvarně reagovat? Vydejme se do světa snových představ předních českých surrealistů Mikuláše Medka, Jindřicha Štýrského a Toyen. K jakým konkrétním věcem odkazují tvary v jejich obrazech a do jakých prostředí je dosadili? Co vypovídají o jejich životech? Vydáme se na dobrodružnou cestu do podvědomí těchto tří umělců a vyzkoušíme i svoji představivost a fantazii v reakci na jejich díla i vybrané věci kolem nás.

Klíčová slova: sny, fantazie, podvědomí, surrealismus, artificialismus / Umělci: MIkuláš Medek, Jindřich Štyrský, Toyen

TA CHVÍLE, TEN OKAMŽIK / AKČNÍ UMĚNÍ / Pojďme se seznámit s projevy akční tvorby v českém i světovém umění. Poznáme, čemu se říká dripping, jak se dá výtvarně vyjadřovat vlastním tělem (i tím cizím) a proč umělce tolik fascinuje oheň. Diskutovat budeme nad obrazy z naší stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem, reprodukcemi světových děl, videozáznamy z vybraných uměleckých akcí i svými vlastními performancemi. Právě ty se stanou klíčem k pochopení pocitů a myšlenek umělců, jejichž vyjadřovacím prostředkem se stalo umění akce.

Klíčová slova: akční umění, dripping, oheň v umění, performance / Umělci: Yves Klein, Jackson Pollock, Rudolf Němec, Antonín Kroča

UMĚNÍ V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ (1918-1938)/ Program slouží k přestavení meziválečného období. Věnovat se budeme třem hlavním uměleckým hnutím jako je kubismus, expresionismus a surrealismus. Směry budou představeny na obrazech od Josefa Čapka, Emila Filly a Václava Tikala. Program má přivést děti k zamyšlení se nad hrůzami války, nesoucími s sebou společenskou chudobu. Teoretická část proběhne formou diskuze, která podpoří chápání uměleckých děl v meziválečném období. Po teoretické části následuje výtvarná aktivita, při které si děti vyzkouší sestavit vlastní zátiší symbolizující období válečného strádání.

Klíčová slova: válka, společnost, chudoba, současnost / Umělci: Josef Čapek, Emil Filla, František Tikal

 

Doprovodné programy pro tento týden

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22