Vzdělávací programy pro střední školy

Časově náročnější programy pro střední školy (120 min) jsou koncipovány jako diskuse a kladou důraz na spojování souvislostí. Jedním z cílů programů je rozvoj kompetencí kulturních a k umělecké komunikaci, stejně jako kompetencí komunikativních, sociálních a personálních.
Pogramy pokrývají vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost (dějepis: moderní doba I. - situace v letech 1914 - 1945, moderní doba II. - soudobé dějiny) a především oblast umění a kultura (výtvarný obor: obrazové znakové systémy a znakové systémy výtvarného umění). Charakter oboru umožňuje vstupovat do všech průřezových témat. 

 

Edukační programy ke stálé expozici Stavy mysli/ Za obrazem - obměny a intervence:

ŘÁDNÁ NÁHODA / Prostřednictvím obrazů Zdeňka Sýkory si představíme vývoj jeho tvorby od realistické malby až po díla spadající pod styl geometrické abstrakce. Ukážeme žákům vznik malby netradičním způsobem. V průběhu programu nás aktivity zavedou do světa struktur a linií. Účastníci budou ve skupinách tvořit s pomocí náhody, ale i předem připraveného řádu. Výtvarné aktivity podpoří představivost a také neméně důležitou schopnost spolupráce.

Klíčová slova: matematika, umění, malba, řád, náhoda, struktury, linie / Umělec: Zdeněk Sýkora

MATEMATIKO, JSI TO TY? / Hlavními postavami programu jsou malíři, pro které byla matematika přirozenou součástí jejich života, stejně jako paleta s barvami a stojan s plátnem. Dokázali spojit zdánlivě nespojitelné. Ukážeme studentům, že k malbě mohou hledat inspiraci i v hodinách matematiky a matematiku osobitým způsobem proměnit v barevný svět. Program je zasazen do expozice Stavy mysli / Za obrazem a závěrečnou aktivitou na motivy struktur Zdeňka Sýkory také do Vizuálních heren LC GASK. 

Klíčová slova: matematika, kombinatorika, umění, malba / Umělci: Zdeněk Sýkora, Vladislav Mirvald

FIGURA JINAK / Pojďme se vydat na objevnou cestu naší stálou expozicí a zaměřit se na figury z obrazů. Jak vypadají? Jak se tváří? A proč? Společně si představíme šest rozdílných přístupů k zobrazení člověka na pozadí dobových souvislostí a osobnosti jejich tvůrců. Na závěr se sami proměníme v umělce a vyzkoušíme si pojmout svou vlastní figuru tak trochu jinak.

Klíčová slova: figura, člověk, kubismus, nová figurace, česká groteska, akce / Umělci: Josef Čapek, Jiří Sopko, Otakar Slavík, Květa a Jitka Válovy, Rudolf Němec

GEOMETRIE Z GALERIE/ Geometrické tvary, linie nebo také optické reliéfy – nečeká nás hodina matematiky, ale geometrické abstrakce, se kterou se žáci seznámí prostřednictvím děl Zdeňka Sýkory, Jiřího Hilmara, Jana Kubíčka a Stanislava Diviše. Ve vlastní tvorbě si vyzkoušíme kombinaci předem daných systémů a náhody a procvičíme svou představivost a schopnost společně rozvíjet geometrickou kompozici. V tomto programu nesmí chybět ani naše pověstné Vizuální herny, díky nimž na geometrickou abstrakci už nikdy nezapomenete. 

Klíčová slova: geometrická abstrakce, optický reliéf, kompozice / Umělci: Zdeněk Sýkora, Jiří Hilmar, Stanislav Diviš, Jan Kubíček

TA CHVÍLE, TEN OKAMŽIK / AKČNÍ UMĚNÍ / Pojďme se seznámit s projevy akční tvorby v českém i světovém umění. Poznáme, čemu se říká dripping, jak se dá výtvarně vyjadřovat vlastním tělem (i tím cizím) a proč umělce tolik fascinuje oheň. Diskutovat budeme nad obrazy z naší stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem, reprodukcemi světových děl, videozáznamy z vybraných uměleckých akcí i svými vlastními performancemi. Právě ty se stanou klíčem k pochopení pocitů a myšlenek umělců, jejichž vyjadřovacím prostředkem se stalo umění akce.

Klíčová slova: akční umění, dripping, oheň v umění, performance / Umělci: Yves Klein, Jackson Pollock, Rudolf Němec, Antonín Kroča

UMĚNÍ V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ (1918-1938)/ Program slouží k přestavení meziválečného období. Věnovat se budeme třem hlavním uměleckým hnutím jako je kubismus, expresionismus a surrealismus. Směry budou představeny na obrazech od Josefa Čapka, Emila Filly a Václava Tikala. Program má přivést děti k zamyšlení se nad hrůzami války, nesoucími s sebou společenskou chudobu. Teoretická část proběhne formou diskuze, která podpoří chápání uměleckých děl v meziválečném období. Po teoretické části následuje výtvarná aktivita, při které si děti vyzkouší sestavit vlastní zátiší symbolizující období válečného strádání.

Klíčová slova: válka, společnost, chudoba, současnost / Umělci: Josef Čapek, Emil Filla, František Tikal

 

Edukační program k výstavnímu prostoru Přesahy grafiky

O GRAFICE / Program seznámí studenty s grafickými technikami a významnými představiteli jednotlivých disciplín české i světové grafiky. Teoretická rovina programu je realizována formou přednášky a návštěvou aktuální výstavy v prostoru Přesahy grafiky. V tvůrčí části si studenti vyzkoušejí techniku černobílého linorytu, vícebarevného linorytu cestou soutisku matric, sítotisku formou šablony a suché jehly. Časově náročný program doporučujeme rozdělit na tři dopolední návštěvy, nebo vybrat pro praktickou zkušenost pouze jednu z technik. 

Klíčová slova: grafické techniky, tisk z plochy, tisk z výšky, průtisk, matrice, papír / Umělci: dle aktuálního výstavního plánu prostoru Přesahy grafiky

"AKTIVNÍ UMĚNÍ" / Vladimír Boudník, tovární dělník, ale i výtvarník. Zakladatel uměleckého hnutí s názvem explosionalismus a přední český experimentátor v oblasti grafiky. Jeho tvorba vycházela z hry s vlastní představivostí (explosionalismus) a s materiálem z prostředí práce, kterou vykonával (aktivní grafika). Vydáme se na stopu materiálu, se kterým pracoval, i technik, které k tvorbě svých obrazů používal. Necháme se inspirovat a vytvoříme díla plná vynalézavosti a akce.

Délka programu: 120 - 150 min.

Klíčová slova: aktivní grafika, monotyp, matrice, explosionalismus / Umělci: Vladimír Boudník

 

Doprovodné programy pro tento týden

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22