Na umění není nikdy příliš brzy_ani pozdě / Akreditovaný kurz pro pedagogy MŠ

Lektorské centrum GASK připravilo ve spolupráci s Českou sekcí INSEA[1] celoroční kurz, který představí osobnosti českého a světového umění jako zdroj inspirace pro výuku výtvarné tvorby v mateřských školách.


Vzdělávací program je rozdělen na 10 teoreticko-praktických lekcí o délce třech vyučovacích hodin. V úvodních šesti lekcích je program navržen jako praktická ukázka edukačního programu pro žáky mateřských škol. Během každé ze šesti lekcí účastníci prožijí konkrétní situaci programu a realizují výtvarné výstupy a hovoří o nich v rámci reflektivního dialogu. Součástí lekce je také podrobný rozbor díla, jeho potenciál pro výuku, příklady motivačních aktivit a vazba na Rámcový vzdělávací program s rozvojem jednotlivých vzdělávacích oblastí. Závěrečná třetina lekce je věnovaná reflexi obsahu a formy edukačního programu, zvážení prostorových a materiálních možností konkrétní mateřské školy pro realizaci, navržení možných alternativ.

Sedmá lekce je věnovaná společné přípravě edukačního programu, tedy možnostem výběru konkrétního díla z českého (ze sbírek GASK) či světového umění (na základě reprodukcí), rešerši (dílo, autor), spojení s RVP, vytipování motivačních aktivit, možnostem dostupných výtvarných technik a jejich kombinací.

Poslední tři lekce věnujeme realizaci vlastních edukačních programů, které vzniknou společnou prací účastníků ve třech skupinách. V druhé části lekce aktuální program společně zhodnotíme z pohledu interpretace vybraného díla, vazby na RVP, budeme hledat možné variace motivačních a výtvarných aktivit, zvážíme důležitou otázku praktičnosti a materiální dostupnosti pro realizaci v prostředí konkrétní MŠ.

Mezi jednotlivými lekcemi mají účastníci prostor na souhrn dotazů, plnění zadání drobných úkolů, výtvarnou realizaci vlastních navržených alternativ. Pro tato řešení a diskuzi je vytvořen prostor v úvodu následující lekce a samozřejmosti je také možnost konzultace v rámci působení Lektorského centra GASK a využití ateliéru LC GASK.

Vzdělávací cíle kurzu:
Po absolvování vzdělávacího programu účastník:
-          dokáže si vybrat vhodné dílo a na základě samostudia a nabízených konzultací rozlišit jeho možnosti pro výuku;
-          zvládá zvolit vhodné motivační a výtvarné aktivity podporující interpretaci vybraného výtvarného díla a návaznost na RVP;
-          chápe následující termíny z teorie umění: forma a obsah uměleckého díla;
-          ví o významu reflektivního dialogu po každé tvůrčí úloze;
-          je schopen samostatné analýzy edukačního programu svého i dalších spoluúčastníků/ autorů v rovině formální a obsahové;
-          dokáže aplikovat získané poznatky do vlastní výuky;
-          je schopen vytvářet výukové úlohy s reprodukcemi uměleckých děl v prostředí MŠ a nižších tříd ZŠ s využitím prostředků galerijní/ muzejní edukace.

Hodinová dotace:
Celková hodinová dotace semináře je 30 vyučovacích hodin (10 lekcí po 3 vyučovacích hodinách, lekce 1x měsíčně). Navržené časové situování kurzu je školní rok 2019/ 2020. Podle ročního plánu Lektorského centra GASK se jedná o tyto navržené konkrétní termíny: 24/9, 22/10, 19/11, 17/12, 21/1, 25/2, 24/3, 28/4, 26/5 a 23/6 (vždy v úterý od 16.00 do 18.15 hodin).

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů: 
Seminář je koncipován pro maximálně 15 účastníků a minimálně pro 5 účastníků z řad pedagogů MŠ, případně prvostupňových pedagogů ZŠ.


Místo konání: 
GASK – Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (Barborská 51 – 53, 284 01 Kutná Hora):
·         Ateliér Lektorského centra GASK
·         Stálá expozice a proměnné výstavy GASK


Kontaktní informace: zikmundova@gask.cz / 725 607 390
Poplatek za jednoho účastníka: 3160 Kč

Zájemci se mohou přihlásit do konce srpna.


[1]Česká sekce INSEA je zapsaným spolkem, jenž je kolektivním členem mezinárodní společnosti INSEA (International Society for Education through Art), rozvíjející spolupráci v oblasti výchovy uměním a k umění. Více na www.insea.cz

V rámci doprovodného programu připravujeme

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22